Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Vymedzenie pojmov

 

Predávajúci:         QK ENTERPRISES s.r.o.

IČO:53251326

Miesto podnikania:Dolná Tžina 116, 01304 Dolná Tižina

Registrácia: Okresný úrad Žilina; č. živnostenského reg.: 580-57396

(v ďalšom texte ako „predávajúci“)
Predávajúci nie je platiteľom DPH

Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho: minikeg.eu a minikeg.sk (ďalej ako „elektronický obchod“)

Tel.:+421 905 471 361
E-mail: pazderka.jan@gmail.com
Bankové spojenie: SK1711000000002941149711

 

Orgán dozoru:      Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139 

 

Tovar / služby:      Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho na internetových stránkach elektronického obchodu

 

Objednávateľ:      fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom elektronického obchodu zaslala predávajúcemu objednávku tovaru, ktorej predmetom má byť kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetových stránkach elektronického obchodu

 

Kupujúci:               fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetových stránkach elektronického obchodu

 

Elektronický

obchod:                 Internetový portál a súvisiace technické systémy prevádzkované predávajúcim, slúžiace najmä na predaj a kúpu tovaru predávajúceho, uverejnený na webových stránkachminikeg.eu a minikeg.sk

 

Kupujúci a predávajúci ďalej v texte aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo aj ako „zmluvná strana“.

 

 

1.2 Základné ustanovenia(rozhodné právo)

 

Všetky právne vzťahy založené pri kúpe a predaji tovaru v elektronickom obchode predávajúceho sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Objednávka tovaru je jednostranným právnym úkonom objednávateľa, ktorým objednávateľ vyjadruje záujem o dodanie tovaru v elektronickom obchode za cenu uvedenú v objednávke, v objednávateľom určenom množstve a na objednávateľom špecifikované miesto dodania (adresu dodania). Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

Po akceptácii objednávky predávajúcim (po prijatí a potvrdení objednávky emailom objednávateľovi) záväzne vstupuje kupujúci, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom (ďalej aj ako „kupujúci spotrebiteľ“) do právneho vzťahu s predávajúcim, ktorý sa spravuje ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich zmluvu uzavieranú na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súvisiacimi právnymi predpismi a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Po akceptácii objednávky predávajúcim (po prijatí a potvrdení objednávky emailom objednávateľovi) záväzne vstupuje kupujúci, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou (ďalej aj ako „kupujúcipodnikateľ“) do právneho vzťahu, ktorý sa spravuje ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kúpnu zmluvu v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, súvisiacimi právnymi predpismi a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred úpravou týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

 1. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára v elektronickom obchode predávajúceho. Pred uskutočnením objednávky jeobjednávateľpovinný oboznámiť sa s vlastnosťami tovaru v prevádzke elektronického obchodu a potvrdením prečítania týchto VOP zároveň potvrdzuje, že sa riadne a dôkladne oboznámil s vlastnosťami tovaru uvedenými v elektronickom obchode.

 

2.1 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

 

Objednávka sa považuje predávajúcim za záväzne akceptovanúdoručením telefonického alebo e-mailového potvrdenia o akceptovaní objednávky doručeného kupujúcemu,po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim od kupujúceho a overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru.

 

Automaticky generovaný informačný e-mail o prijatí objednávky do systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečný kód objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky, pozostávajúcu z ceny za tovar a ceny prepravných nákladov (cena za tovar a cena prepravných nákladov spolu ďalej aj ako „kúpna cena“), splatnosťkúpnej ceny a informácie o dobe dodania objednaného tovaru. Prílohou akceptovania objednávky je faktúra, ktorou predávajúci fakturuje celkovú cenu objednávky kupujúcemu.

 

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu, t.j. celkovú cenu objednávky v lehote jej splatnosti uvedenej pri akceptácii objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený vo faktúre; ak kupujúci kúpnu cenu neuhradí, kúpna zmluva zaniká – zrušuje sa od počiatku – a to piatym dňom po márnom uplynutí lehoty splatnosti kúpnej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1 Základné práva a povinnosti predávajúceho.

 

Predávajúci je povinný:

-          dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky a po prijatí úhrady celej kúpnej ceny od kupujúceho kupujúcemutovar v dohodnutom množstve a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

-          zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy;

-          dodať kupujúcemu v písomnej a/alebo elektronickej podobe daňový doklad podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;

-          odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci je oprávnený:

-          na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho v určenej lehote splatnosti;

 

3.2 Základné práva a povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci je povinný:

-          prevziať doručovaný tovar

-          potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom na písomnom potvrdení o dodaní tovaru (dodací / prepravný list a pod.)

-          zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, t.j. cenu za tovar a cenu nákladov na doručovanie tovaru, a to v určených lehotách splatnosti.

Kupujúci je oprávnený:

-          požadovať dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste potvrdenom predávajúcim v záväznom akceptovaní objednávky;

 

3.3 Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách kúpnej zmluvy

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v dodacej lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť

-          objednávku v ktorej sú nesprávneuvedené údaje, najmä v prípade chybne uvedeného e-mailu, telefónneho čísla a pod a/alebo

-          objednávku, ktorej údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky,

-          objednávku ohľadom ktorej nebola v lehote splatnosti uhradená celá kúpna cena a/alebo

-          objednávku tovaru, ktorý sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a/alebo

-          objednávku z dôvodov vyššej moci.

V prípade, že kupujúci zaplatil už kúpnu cenu, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa stornovania objednávky a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho písomne oznámený kupujúcim predávajúcemu. 

 

3.4 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď

-          kupujúci prevezme objednaný tovar alebo

-          ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

-          ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

-          ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákona č. 102/2014 Z.z.“); ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo tovaru vyrobeného na mieru a/alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa – kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle citovaného zákonného ustanovenia najmä v prípade ak využije službu gravírovania.

 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe týchto VOP (v závere VOP).

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane všetkého príslušenstva a dodanej kompletnej dokumentácie: návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod, nepoškodený a nepoužívaný, riadne vybavený na bezpečnú prepravu na adresu:Ján Pazderka, Krasňany 201, 01303 Žilina. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá; po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu a vrátení tovaru v stave podľa tohto ustanovenia VOP. Úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ktorý kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny za tovar ohľadom ktorého kupujúci odstúpil od Zmluvy, ak kupujúci neuviedol iný bankový účet v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v stave podľa tohto ustanovenia VOP..

 

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa Zmluva od počiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním vráteného tovaru naspäť kupujúcemu.

 

 

4. Dodacie podmienky

 

4.1Cena prepravného

 

Prepravné náklady sú uvedené v tabuľke nižšie, pričom sú rozdelené podľa spôsobu doručenia a podaja u dopravcu. Dopravcom sa pre účely týchto VOP rozumie Slovenská pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO36 631 124 (ďalej ako „dopravca“).

 

Do hmotnosti

Doručenie na adresu

Doručenie na poštu

Podaj u kuriéra

Podaj na pošte

Podaj u kuriéra

Podaj na pošte

1 kg

4,47

3,52

3,15

2,40

2 kg

4,62

3,67

3,30

2,57

3 kg

4,77

3,82

3,45

2,75

5 kg

5,09

4,14

3,75

3,09

10 kg

5,87

4,91

4,53

3,96

15 kg

6,64

5,69

5,30

4,84

20 kg

7,71

6,78

6,39

6,07

25 kg

8,49

7,53

7,16

6,94

30 kg

9,26

8,31

7,94

7,82

40 kg

11,12

10,17

10,00

9,92

50 kg

12,99

12,03

11,66

11,05

 

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho, ohľadom ktorej kupujúci uhradil predávajúcemukúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar a svojim podpisom potvrdiť protokol o doručení a odovzdaní tovaru (dodací list alebo iné tlačivo prepravcu na to určené).

 

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, kúpna zmluva zaniká – zrušuje sa od počiatku, v prípade ak

-          kupujúci neprevezme doručovaný tovar a/alebo

-          kupujúci neuhradí akúkoľvek časť kúpnej ceny v lehote splatnosti-

Zánikom zmluvy nezaniká právo predávajúceho na náhradu vecných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vybavovaním objednávky kupujúceho, najmä nákladov súvisiacich s doručovaním tovaru.

Kupujúci je povinný pri doručovaní skontrolovať zásielku, nepoškodenosť obalu a stav tovaru, a to za prítomnostidopravcu. a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru

 

V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný neprevziať tovar od dopravcu a spísať s dopravcom písomný záznam o tejto skutočnosti v prípade ak ho o to dopravca požiada.

 

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

 

Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď

-          prevezme tovar od predávajúceho, alebo

-          neprevezme tovar riadne dodávaný predávajúcim, resp. prepravcom alebo

-          odmietne prevziať tovar bez dôvodu uvedeného v týchto VOP.

4.2 Doba dodaniataovaru

 

Záväzná doba dodania tovaru bude potvrdená predávajúcim ohľadom objednávky tovaru, ktorý je v elektronickom obchodepredávajúceho označený popisom „na sklade“ je 30 kalendárnych dní; to neplatí v prípade objednávky služby gravírovania. Doba dodania tovaru, ktorý nie je označený v elektronickom obchode popisom „na sklade“ ako aj v prípade tovaru ohľadom ktorého kupujúci využije službu gravírovania, bude predávajúcim oznámená kupujúcemu v záväznej akceptácii objednávky. V prípade využitia služby gravírovania kupujúcim sa lehota dodania tovaru predlžuje spravidla o 10 kalendárnych dní, pričom táto lehota nie je pre predávajúceho záväzná a bude predávajúcim potvrdená v záväznej akceptácii objednávky.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve za dohodnutý tovar, vrátane nákladov na prepravu v lehote splatnostiurčenej v záväznej akceptácii– potvrdení objednávky; spravidla je kúpna cena splatná v lehote piatich pracovných dní, a to výlučne bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho určený v potvrdení objednávky, resp. vo faktúre.

 

Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním celej jej výšky na bankový účet predávajúceho.

 

Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

 

Súčasťou cien uvedených v elektronickom obchode nie súnáklady na prepravu tovaru.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny Euro a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, a to najmä prostredníctvom registrácie konta v elektronickom obchode predávajúceho alebo odoslaním objednávky tovaru. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

 

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu minikeg.eu a minikeg.sk, pri registrácii na internetovom obchode minikeg.eu a minikeg.sk, alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

 

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu a na účely vyššie uvedené. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a)            identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b)            identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,

d)            zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

e)            doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci z                          ískava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje:

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

Ak kupujúci uplatní svoje právo

a/            písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b/            osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c/            u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na logistické účely prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je dopravca.

 

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu, v prípade vyjadrenia súhlasu zo strany kupujúceho pri registrácii konta v elektronickom obchode, odoslaní objednávky alebo inak, správy o ponuke tovarov, akciách a službách predávajúceho.

 

Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať odoslaním emailu na adresu minikeginfo@gmail.com

 

 

 1. Reklamačné a záručné podmienky (Reklamačný poriadok)

 

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, predávajúci, alebo prepravca a vzťahuje sa naň záruka.

 

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru ako aj úplnosť dodávky pri jeho dodaní predávajúcim. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

 

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo sťažovať sa, uplatniť reklamáciu a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Reklamačný formulár je uvedený na konci VOOP.

 

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formuláru predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom),
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

 

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

 

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, alebo v zákonom definovanej lehote,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotami, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

- predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

 

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

- výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a vrátením zaplatenej kúpnej ceny kupujúcemu.

 

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 

Pre účely reklamácie sa za vadu nepovažuje potreba vykonania nadstavenia kovania, ktoré je potrebné napr. z dôvodu statických zmien v budove, kde je tovar nainštalovaný, ďalej z dôvodu zmeny ročného obdobia a podobne. Taktiež za vadu nemožno považovať deformáciu dverí, alebo inej časti tovaru, vplyvom zvýšenej vlhkosti miestnosti, kde je tovar nainštalovaný, ako aj vplyvom rozdielnych teplôt miestností, ktoré od seba odďeľujú dvere.

 

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

- Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak.

- Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

- Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

 

 

 

8. Alternatívne riešenie sporov

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: minikeginfo@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Zoznam všetkých subjektov ARS je uverejnený Ministerstvom hospodárstva na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s Z.z.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_sk

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena platnej legislatívy alebo obchodnej politiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Krasňanoch dňa 22.8.2016

 

Prílo hač. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Adresát:                QK ENTERPRISES s.r.o.

Dolná Tižina 116

01304 Dolná Tižina

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko / obchodné meno:          

Ulica:                                                                    Súpisné a orientačné číslo:

PSČ:                                                                      Mesto:

Telefón:                                                E-mail:

 

Týmto oznamujem, že v zákonnej lehote odstupujem od zmluvy predmetom ktorej bol predaj tohto tovaru

 

Typ výrobku (Model):                                                                       Dátum predaja:                                   Číslo faktúry:

 

  

Dátum objednania tovaru:

 

Dátum prijatia tovaru:

 

Dátum:                                                                 Podpis:

 

 

 

 

UPOZORNENIE:

Kupujúci je povinný zabezpečiť vrátenie tovaru predávajúcemu v nepoškodenom a nepoužitom stave, t.j. najmä zabezpečiť prepravu tovaru v obale vhodnom na bezpečnú prepravu, pričom náklady súvisiace s prepravou tovaru, ktoré vznikli predávajúcemu na základe zmluvy od ktorej kupujúci odstupujeznáša v plnom rozsahu kupujúci.

 

 

 

 

Prílo hač. 2

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať vadu tovaru)

 

Adresát:                                QK ENTERPRISES s.r.o.

Dolná Tižina 116

01304 Dolná Tižina

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko / obchodné meno:          

Ulica:                                                                    Súpisné a orientačné číslo:

PSČ:                                                                      Mesto:

Telefón:                                                E-mail:

Tovar – Typ výrobku (Model):                                                                        Dátum predaja:                                   Číslo faktúry:

 

Popis závady, predmet reklamácie:

 

 

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

výmenou tovaru                 

opravou tovaru

vrátením peňazí

zľavou z kúpnej ceny

iné:

 Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 


QR kód

Naposledy videné

Žiadne produkty

Menu

 • ZOSTAVY
 • MINIKEGY
 • DOUBLE WALL
 • Džbány
 • Pípy a stojany
 • Doplnky
 • Nitro cold brew
 • BALL LOCK / JOLLY
 • Blog
 • Perfektný darček  
  Hľadáte perfektný darček ?

  Už ďalej nehľadajte! Či už ide o jubileum, narodeniny kamaráta alebo príbuzného, pánsku jazdu alebo len jednoduchú grilovačku, nie je nad to mať možnosť dať si skvelé čapované pivo.

  • Kvalitná nerezová oceľ
  • Prenosné minikegy sa zmestia všade

  ZOBRAZ PONUKU

  Darček minikeg

  Len máločo poteší človeka tak, ako jeho vlastný pivný súdok, v ktorom si so sebou môže nosiť čapované pivo všade so sebou. Neváhajte a darujte svojim blízkym jeden z našich pivných súdkov a spravte im radosť!

 • Kontakt